Pražia Apie Mintys Susisiekti

KOKIA TURI BŪTI VALDŽIAVA

Iš viso to matyt, koks labai aukštas dalykas yra teisingumas. Vos jis yra pasiekiamas teisingiausiajam. Daugumai jis pasilieka tarsi nežinomu. Ir žmonėms priderėtų pirma rūpinties neteisingumo mažinimu.

Bet neturėtų tai pasilikti amžina padėtis. Kiekvienas žmogus pašauktas kilnybei ir vaiskumui. Kiekvienas todėl ir turėtų pasistengti kilnus būti. Tada jis ir galės teisingai spręsti ir teisingai gyventi. Ir žmonių santykiams tada iš lengvo vis daugiau ir aiškiau virs pagrindu pats teisingumas. Visiems tautos vaikams pasirūpinant kilnumu, visa valdžiava tampa kitokia.

Čia reikėtų ilgai sustoti. Nesa čia tūno visas gerų žmonių sugyvenimo slėpinys. Iš to kyla žmonių laimė. Taip tik įvyksta, ko iš tikrųjų žmonės trokšta. Nematydami, kame givenimo klausimas glūdo, jie kaži ką susisvajoja ir viso ko reikalauja, tik ne to, kas jiems iš tikrųjų naudinga. Tik palyginkime tai, ką visi tie mokslai apie valdžiavos pataisymą sveria prieš šitą, ir paaiškės, kas turėtų būti politika tautos givenime.

Valdžiava nebebūtų tvarka, kuri iš kurio nors ūpo, geismo arba manymo būtų uždėta žmonėms, bet ji paeitų iš žmonių esmės branduolio kaip tai prašo Platonas. Ji būtų reiškinys žmonių doros laipsnio ir tikras gyvas organizmas, ne padaras, ne padirbtas tik dalykas.

Ir tokia valdžiava veiktų tikslingai kaip kiekvienas organizmas. Jis kaip žmonių gyvybės, kaip tautos gyvatos reikšmuo tarnautų žmonijos tikslams, būtent žadinti ir gaivinti žmoniškumui.

Nebūtų valdžiava kaip lyg šiol vien pastanga sudraust žmonėms, jų jėgoms miklint savo tikslams, tvirtint tvarkai, kokia ji yra, kad pasiliktų amžinai suakmenėjusi žmonių sugyvenimo forma. Ne, valdžiava turėtų kiekvienam būti žmoniška priemone augint tikriausiai kilnybei ir šviesiausiam vaiskumui.

Gal prisimena šišion tikybinės draugijos ir jų uždaviniai. Bet jos turi, kaip jau aiškinta, savo pareigas. Šišion žiūrima i erdvinį-laikinį gyvenimą. O tautos žmonių santykių tvarka, tai esti valdžiava, turėtų tarnauti pažangos, žmogaus atsilukštinimo tikslui.

Vydūnas. Tautos gyvata. 1920 m. 97-98psl.

© gfotog.lt