Į pražią
rozlej

Malda Dievui

Viešpatie Dieve,


Amžinoji Gyvybe,


Tu amžina Šviesa!


Iš Tavęs amžinai spindi


Išmintis - Meilė - Galia.
Aš Tavyje esmi.


Tu mane laikai Savyje ir esi manyje.


Prieš Tave pranyksta


visi menkumai, visos niekybės,


visi skausmai, vargsmai ir pati mirtis.


Tavyje yra palaima ir išganymas.


Tavyje yra visi apšviestieji


ir gyvena išvaduotieji - palaimintieji.


Aš tai regiu - regiu.


Tu laimini mane!


© gfotog.lt